top of page

O podjetju

Podjetje Kartem, d. o. o., je specializirano podjetje za izdelavo vseh vrst embalaže iz valovitega kartona.

Podjetje je bilo ustanovljeno 29. 2. 2012 na osnovi preoblikovanja dejavnosti družinskega podjetja.

 

Sedež podjetja je na naslovu Cesta Tončke Čeč 44 v Trbovljah. Zasavska regija s svojo lego omogoča hitro uresničitev tržnih aktivnosti.

 

Leta 2014 smo proizvodni program komercialne embalaže dopolnili s programom rezane in izsekane embalaže z večbarvnim tiskom flexo, leta 2016 pa še z dodatno lepilno linijo ter boxmaker-jem.

Politika in cilji

Oblikovanje politike in postavljanje ter doseganje ciljev kakovosti in
varovanja okolja postavljamo v ospredje našega delovanja.
Uspešnost teh naših prizadevanj temelji na naslednjih:

VREDNOTAH

 • Ponosni smo, da pripadamo uspešnemu podjetju.

 • Visoko spoštujemo dostojanstvo človeka; kupcev, sodelavcev in drugih deležnikov.

 • Česar sodelavec ne zmore, pomagam, če sam ne zmorem, pričakujem pomoč.

 • Medsebojno spoštovanje, sodelovanje in učenje so temelji organizacijske klime v podjetju.

 • Inovativnost, učinkovitost in samoiniciativnost so temelji našega uspešnega dela.

 • Odgovorno ravnamo s sredstvi in procesi. Tako kot doma.

 • Postavljamo zahtevne cilje in jih uresničujemo.

 • Zadovoljstvo kupcev krepimo z našim delom in ne z anketami.

 • S strankami in s sodelavci ne razpravljamo o problemih, iščemo rešitve.

 • Konstruktivno kritiko izražamo kot predloge za izboljšave.

 • Pri vsem kar delamo postavljamo v ospredje odličnost izvedbe.

TE VREDNOTE ŽELIMO DOSEGATI

 • Z negovanjem partnerskih odnosov s kupci in drugimi udeleženci.

 • S kakovostnim in korektnim izvajanjem vseh postopkov in procesov.

 • S skrbnim ravnanjem za urejeno in povezano delovanje.

 • S smotrno porabo razpoložljivih sredstev in virov.

 • S prizadevanji za vsestransko izobraževanje in usposabljanje.

 • S skrbnim ravnanjem z delovnim okoljem na vseh lokacijah podjetja.


V obdobju 2015 – 2020 smo si skladno z dogovorjeno politiko kakovosti in

varovanja okolja zastavili naslednje

SPLOŠNE CILJE KAKOVOSTI IN VAROVANJA OKOLJA

 • Izboljšanje poslovnih rezultatov.

 • Vzpostaviti boljši odnos zaposlenih do dela, ki ga opravljajo, do sodelavcev, izdelkov in nalog.

 • Izboljšanje obvladovanja ključnih procesov.

 • Izboljšanje informacijskih povezav med prodajo, nabavo, skladiščem in proizvodnjo.

 • Izboljšanje obvladovanja obsega porabljenih sredstev dela in delovnega časa.

 • Skrb za preprečevanje in zmanjševanje negativnih vplivov naše dejavnosti na okolje.

 • Spremljanje zahtev veljavne okoljske zakonodaje in delovanje skladno z njo.

 • Zagotavljanje stalnega usposabljanja, ozaveščanja in informiranja zaposlenih ter tistih, ki
  izvajajo storitve na lokaciji podjetja ali drugače delajo za podjetje, s ciljem izboljševanja
  zavedanja pomembnosti okolju prijaznega ravnanja.

 • Nenehno ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter tistih, ki izvajajo storitve
  na lokaciji podjetja ali drugače delajo za podjetje,

 • Seznanjanje in posredovanje okoljske politike vsem zaposlenim v podjetju ter osebam, ki delajo v našem imenu.

 • Izboljševanje sistema ravnanja z okoljem.

 • Ohranjanje naravnih virov ter zmanjševanje odpadkov.

 • Utrditev instituta Vodstveni pregled – s poročili, ki naj vključujejo ciljne vrednosti, pojasnila glede
  odmikov dejanskih od ciljnih vrednosti ter predloge ukrepov.

 • Uveljaviti sistem obvladovanja nalog in ukrepov na področju obvladovanja procesov in varovanja okolja.

 • Načrtovanje, izvajanje in preverjanje kakovosti, ki zagotavljamo na vseh
  področjih poslovanja z
   usmerjenostjo k preprečevanju napak.

 • Izvajanje notranjih presoj, prepoznavanje tveganj in priložnosti v kontekstu poslovanja zagotavlja spremljanje uspešnosti sistema, vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem.

Certifikati

Strokovno znanje, izkušnje naših razvojnih   delavcev ter namenska programska oprema zagotavljajo optimalne rešitve in izdelke za potrebe naročnika. Celotni proces proizvodnje zagotavlja  varovanje  okolja  in vse  kontrolne  postopke,  ki  jih  odlikuje stabilna kakovost izdelkov, kar smo potrdili s  pridobitvijo certifikata standarda ISO 9001 ter ISO 14001. V skrbi za okolje smo uspešno vpeljali kontrolni sistem produktnih skupin FSCTM v skladu s certifikacijskim sistemom
Forest Stewardship CouncilTM.

bottom of page